Cliëntenraad

De cliëntenraad van Arkin

Jellinek is onderdeel van Arkin, een grote organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De Cliëntenraad van Arkin bestaat uit cliënten en ex-cliënten van de onderdelen van Arkin. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de directie en het management. Advies van de Cliëntenraad is nodig bij besluiten die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten. De Cliëntenraad moet bijvoorbeeld instemmen bij veranderingen in behandelprogramma’s.

De Cliëntenraad van Arkin heeft een eigen website: Clientenraadarkin.nl. U kunt daar ook de meest recente nummers van het 0-nummer lezen. Het Nulnummer is een blad dat gemaakt wordt door cliënten en ex-cliënten van Jellinek.

Vastgelegd in de wet

De directie mag een advies van de Cliëntenraad niet zomaar naast zich neerleggen. Zijn Cliëntenraad en directie het niet eens, dan kan de raad de Landelijke Geschillencommissie of de kantonrechter inschakelen.

De rechten en plichten van cliëntenraden zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Geen individuele klachten

De Cliëntenraad houdt zich alleen bezig met zaken die alle cliënten aangaan en niet met individuele klachten. Leest u daar meer over bij Signalen & klachten.

Contactgegevens cliëntenraad

T 020 – 59044 54 (ma t/m do 10.00 – 16.00 uur)
E clientenraad@arkin.nl
Postadres: Arkin, t.a.v. Cliëntenraad, Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam.