Deel jouw ervaring

 
Jellinek
dé expert op het gebied van verslavingszorg

Privacy

Privacybeleid Jellinek, onderdeel van Arkin

Binnen Jellinek, onderdeel van Arkin, geldt een Privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Jellinek zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers van cliënten. Arkin is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking door Arkin, waaronder de website. Arkin respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden door Arkin/Jellinek verwerkt?

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een persoon. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservicenummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Waarom gegevensverwerking?

De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, hebben wij nodig om de door jou gevraagde zorg te kunnen bieden, om ons te verantwoorden over de kosten (zorgverzekeraar of gemeente) en om ons te verantwoorden over de inhoud van de zorg (inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

Arkin houdt voor iedere cliënt een elektronisch cliëntdossier bij. Alles wat je met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Je behandelaar bespreekt je situatie alleen met het behandelteam. Tijdens de intakeprocedure vragen we je wie geïnformeerd mag worden over je behandeling.

Zonder je toestemming verstrekken wij geen informatie over uw behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan afwijken.
Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.
Er zijn een paar (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze privacyregels:

  • De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens. Indien je je diagnose niet kenbaar wil maken, kun je gebruik maken van een speciale privacyverklaring. Vraag dit na bij je behandelaar.
  • De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op geanonimiseerde gegevens als er een incident gemeld moet worden. Arkin hanteert bij de omgang met incidenten de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA).
  • De gemeente krijgt -in het kader van de Jeugdwet en WMO – de minimale vereiste gegevens om de rekening te kunnen betalen en om fraude te voorkomen. Hulpverleners registreren hierin iedere patiëntgeboden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de patiënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen.
  • Kwaliteitscontroles (incidentmeldingen en prismaonderzoek als kwaliteitsinstrument. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat bij je behandelaar bekend maken.
  • Audits en kwaliteitsvisitaties – kwaliteitstoetsing waarbij door een aselecte steekproef een dossier kan worden beoordeeld op de kwaliteit van de zorg. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat bij je behandelaar bekend maken.
  • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Arkin conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de daaruit voortvloeiende kindcheck. In voorkomende gevallen vraagt Arkin het controleplan op bij de zorgverzekeraar.

Je elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van Arkin. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je elektronische dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijzing en vernietiging.

Wetenschappelijk onderzoek

Bij Arkin wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Voor het doen van onderzoek of voor statistiek of onderwijs worden bij voorkeur anonieme medische gegevens gebruikt. Als het onderzoek niet met anonieme gegevens kan worden verricht, dan wordt je uitdrukkelijke toestemming gevraagd om je persoonsgegevens te gebruiken, tenzij toestemming vragen onredelijke inspanning vraagt, of toestemming redelijkerwijs niet mogelijk is.

Waar en hoelang worden je persoonsgegevens door ons opgeslagen?

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Ten behoeve van de bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen. Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al je persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Wijziging en verwijdering van je gegevens

Je hebt, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van uw cliëntendossier. Je kunt hierom verzoeken bij je regiebehandelaar. Als je dit schriftelijk doet, dan vragen wij je, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Verder heb je krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kun je een verzoek tot vernietiging van je dossier bij de geneesheer-directeur indienen. Arkin kan dit laatste met redenen omkleed weigeren. Een verzoek tot vernietiging moet altijd schriftelijk worden ingediend. Ook dan is een kopie van je identiteitsbewijs nodig. Arkin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Arkin neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@jellinek.nl.

Beleid website

Bezoekers van onze website

Op onze website tref je formulieren aan waarmee je je kunt opgeven voor hulpverlening, een training, of digitale nieuwsbrief van Jellinek. Ook kun je brochures gratis downloaden. We verstrekken deze adresgegevens van bezoekers niet aan derden en bewaren deze ingevulde gegevens maximaal twee weken.

Cookiebeleid

Jellinek maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van je computer opgeslagen worden. Jellinek maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. Je kunt cookies uitzetten. Dit doet je in je internetbrowser. Als je in je browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Cookies van Google Analytics

Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Google om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren.

Als men Google Analytics inzet, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies worden anoniem opgeslagen en er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt. In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Google Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst geen of geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.

Klikgedrag

Op alle websites van Jellinek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Jellinek, we delen geen gegevens met Google zelf of andere diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten.

Sociale media

Wij maken gebruik van eigen sociale mediaknoppen die je de mogelijkheid geven om de social media kanalen van Jellinek te bezoeken. Wij gebruiken géén tracking cookies in verband met je privacy.

YouTube

Jellinek heeft een eigen videokanaal op YouTube. YouTube is een dienst van Google. Als je een video van Jellinek bekijkt op YouTube, verwerkt Google de informatie over die activiteit. Jellinek heeft daar geen invloed op.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin