Privacyverklaring

Jellinek hecht veel waarde aan de privacy van cliënten en bezoekers van onze locaties en de website. Binnen Arkin geldt een Privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Jellinek zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers van cliënten. Jellinek is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking door Jellinek, waaronder de website. Jellinek respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden door Jellinek verwerkt?
Persoonsgegevens
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot een persoon. Denk daarbij aan: naam, adres, burgerservicenummer, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.

Waarom gegevensverwerking?
De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, hebben wij nodig om de door jou gevraagde zorg te kunnen bieden, om ons te verantwoorden over de kosten (zorgverzekeraar of gemeente) en om ons te verantwoorden over de inhoud van de zorg (inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

Jellinek houdt voor iedere cliënt een elektronisch cliëntdossier bij. Alles wat je met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Je behandelaar bespreekt je situatie alleen met het behandelteam. Tijdens de intakeprocedure vragen we je wie geïnformeerd mag worden over je behandeling.

Zonder je toestemming verstrekken wij geen informatie over uw behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan afwijken.
Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.
Er zijn een paar (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze privacyregels:

  • De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens. Indien je je diagnose niet kenbaar wil maken, kun je gebruik maken van een speciale privacyverklaring. Vraag dit na bij je behandelaar.
  • De inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op geanonimiseerde gegevens als er een incident gemeld moet worden. Jellinek hanteert bij de omgang met incidenten de Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA).
  • De gemeente krijgt -in het kader van de Jeugdwet en WMO – de minimale vereiste gegevens om de rekening te kunnen betalen en om fraude te voorkomen. Hulpverleners registreren hierin iedere patiëntgeboden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de patiënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het medisch handelen.
  • Kwaliteitscontroles (incidentmeldingen en prismaonderzoek als kwaliteitsinstrument. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat bij je behandelaar bekend maken.
  • Audits en kwaliteitsvisitaties – kwaliteitstoetsing waarbij door een aselecte steekproef een dossier kan worden beoordeeld op de kwaliteit van de zorg. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat bij je behandelaar bekend maken.
  • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Jellinek conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen, zoals de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de daaruit voortvloeiende kindcheck. In voorkomende gevallen vraagt Jellinek het controleplan op bij de zorgverzekeraar.
  • Je elektronisch dossier wordt veilig opgeslagen op het gesloten netwerk van Jellinek. Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je elektronische dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijzing en vernietiging.

Wetenschappelijk onderzoek
Bij Jellinek wordt medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Voor het doen van onderzoek of voor statistiek of onderwijs worden bij voorkeur anonieme medische gegevens gebruikt. Als het onderzoek niet met anonieme gegevens kan worden verricht, dan wordt je uitdrukkelijke toestemming gevraagd om je persoonsgegevens te gebruiken, tenzij toestemming vragen onredelijke inspanning vraagt, of toestemming redelijkerwijs niet mogelijk is.

Waar en hoelang worden je persoonsgegevens door ons opgeslagen?
Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Ten behoeve van de bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen. Naast de reguliere beschermingsmaatregelen die voor al je persoonsgegevens gelden, worden gevoelige persoonsgegevens versleuteld verzonden, zodat een onbevoegde derde geen kennis kan nemen van die gegevens.

Wijziging en verwijdering van je gegevens
Je hebt, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van uw cliëntendossier. Je kunt hierom verzoeken bij je regiebehandelaar. Als je dit schriftelijk doet, dan vragen wij je, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Verder heb je krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kun je een verzoek tot vernietiging van je dossier bij de geneesheer-directeur indienen. Jellinek kan dit laatste met redenen omkleed weigeren. Een verzoek tot vernietiging moet altijd schriftelijk worden ingediend. Ook dan is een kopie van je identiteitsbewijs nodig. Jellinek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Contact
Jellinek neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via functionarisgegevensbescherming@arkin.nl.

Cookiebeleid
Wil je iets meer weten over de wijze waarop Jellinek met de persoonsgegevens van haar cliënten en bezoekers omgaat? Bekijk dan onze pagina over cookiebeleid.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin