Wat kan Jellinek betekenen voor uw gemeente?

Jellinek preventie werkt al geruime tijd nauw samen met verschillende gemeenten om het risicovol gebruik van middelen onder haar inwoners te verminderen. Met middelen bedoelen we alcohol, drugs, gamen en gokken. Dit draagt bij aan:

 • Het voorkomen van afhankelijkheid;
 • Het verminderen van lichamelijke en mentale aandoeningen;
 • Het verlichten van de druk op de gezondheidszorg.

Dit doen wij door het geven van voorlichting aan inwoners, risicogroepen en beroepsgroepen. De informatie die daarbij wordt gegeven is objectief, op feiten gebaseerd en niet moraliserend. Voor informatie over het aanbod: Jellinek Preventie

Het doel is om te streven naar een gezondere gemeente. We zijn actief in de gemeenten Amsterdam, Gooi & Vecht, Utrecht stad en provincie en Amersfoort. Mocht uw gemeente niet aangesloten zijn, dan verwijzen we u door naar een verslavingszorg instelling bij u in de buurt (zorgkaartnederland.nl).

Dankzij de uitvoering van diverse erkende interventies, worden verschillende doelgroepen in heel de gemeente begeleid. Het aanbod is laagdrempelig en anoniem. Het ondersteunt gebruikers, hun naasten en professionals bij het bewuster omgaan met middelengebruik en het tijdig signaleren van problemen.

Preventie en vroegsignalering

Jellinek werkt hierbij met het landelijke basispakket verslavingspreventie. Het basispakket beschrijft hoe instellingen voor verslavingszorg met lokale partners zoals gemeenten kunnen samenwerken aan verslavingspreventie. Het biedt een ‘kapstok’ voor een gesprek tussen instellingen en gemeenten over integrale aanpak, rollen en inzetbare interventies. Het maakt bovendien maatwerk mogelijk, omdat instellingen en gemeenten ermee in kunnen spelen op de lokale situatie. Met behulp van de interventie richten we ons op de volgende doelen:

 • Voorzien van psycho educatie en/of informatie over middelen en risico’s
 • Verminderen van riskant gebruik en/of mentale klachten
 • Op laagdrempelige wijze ondersteunen bij terugbrengen en voorkomen van verergering van middelengebruik en/of psychische klachten
 • Motiveren tot veranderen van gedrag
 • Het adequaat doorverwijzen naar gepaste ondersteuning of zorg indien nodig.

Bekijk de handleiding bij het informatie-instrument

Wat kan Jellinek betekenen in het kader van SPUK-regeling (Specifieke Uitkering)?

Jellinek Preventie werkt graag met u samen om de gezondheid van uw inwoners te bevorderen. Wij zien kansen om op alle domeinen van de SPUK aan te haken aangezien middelengebruik van invloed kan zijn op al deze thema’s.

Hierbij delen wij een overzicht, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe Jellinek Preventie aan kan haken op de verschillende domeinen binnen de SPUK. Breder dan alleen vroegsignalering alcoholproblematiek. De volgende thema’s worden behandeld binnen de SPUK-regeling. Deze sluiten aan bij de gezondheidsdoelen zoals vastgelegd in het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord).

 1. Terugdringen Gezondheidsachterstanden
 2. Kansrijke Start
 3. Mentale Gezondheid
 4. Aanpak overgewicht en obesitas
 5. Valpreventie
 6. Leefomgeving
 7. OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek
 8. Versterken sociale basis
 9. Mantelzorg
 10. Eén tegen Eenzaamheid
 11. Welzijn op recept

Op de bijgevoegde infographic vindt u een weergave van bovenstaande gezondheidsdoelen gekoppeld aan de interventies die kunnen worden ingezet.

Een cruciale factor om goed in te kunnen zetten op vroegsignalering, is dat lokale partijen betrokken zijn en weten hoe ze kunnen signaleren en verwijzen.

Aandachtfunctionaris Vroegsignalering alcoholproblematiek

Binnen de verschillende verslavingszorginstellingen is een Aandachtsfunctionaris Vroegsignalering alcoholproblematiek aangesteld. Deze heeft als taak om als bruggenbouwer te fungeren en het netwerk te verbinden met de bestaande interventies.

Doelstellingen van de aandachtsfunctionaris:

 • Het thema vroegsignalering alcoholproblematiek beter op de agenda krijgen van lokale maatschappelijke partners. Dit zijn professionals die werkzaam zijn in zorg, het sociale domein, onderwijs, de werksetting en professionals in opleiding;
 • Aansluiten bij reeds bestaande netwerken waaronder lokale preventieakkoorden of het opzetten van nieuwe netwerken om vroegsignalering bij bovenstaande beroepsgroepen te verbeteren. Gemeenten en GGD’en zijn hierin belangrijke samenwerkingspartners;
 • De deskundigheid van professionals vergroten om alcoholproblematiek tijdig te signaleren en de handelingsperspectieven van professionals te vergroten;
 • Het verbeteren van de preventie/zorg‐keten; de doorverwijzing bevorderen.

Contactpersoon

Meer weten over wat Jellinek voor uw gemeente kan betekenen binnen de SPUK-regeling? Neem dan contact op met:

Dagmar Lips
Aandachtfunctionaris Vroegsignalering Alcoholproblematiek
Preventiedeskundige Amsterdam & Gooi- en Vechtstreek
06 – 52451193
dagmar.lips@jellinek.nl