Volledig aanbod onderwijs voor professionals

1. Voortgezet (speciaal) onderwijs
1a. Voor de school
1b. Voor de ouders
1c. Voor de leerlingen
1d. Wat biedt de Jellinek op mijn school
2. MBO
2a. Voor de school
2b. Voor de studenten
2c. Wat biedt de Jellinek op mijn school
3. HBO en WO

Jellinek besteedt binnen het onderwijs aandacht aan de preventie van roken, het gebruik van alcohol en drugs en (te veel) gamen of gokken. Hierbij is Jellinek actief op verschillende schoolniveaus: van het Voortgezet Onderwijs tot Universiteit. Binnen de onderwijsniveaus worden er verschillende doelgroepen bediend, denk aan: leerlingen, ouders en docenten. Zij spelen allen een rol bij middelenpreventie.

1. Voortgezet (speciaal) onderwijs

Binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt er gewerkt met het programma ‘Helder op School’. Helder op school biedt een gestructureerde, effectieve en integrale aanpak om aandacht te besteden aan een gezond schoolklimaat. Hierbij wordt de school deskundig begeleid door preventiewerkers van de Jellinek. Helder op School is een onderdeel van de Gezonde School, het landelijke initiatief voor verbetering van gezondheid op scholen. De aanpak wat betreft roken, alcohol en drugs is ondergebracht bij het Trimbos-instituut.

1a. Voor de school

Een goede basis is belangrijk voor het opzetten van alcohol- en drugspreventie. Om deze reden ondersteunt Jellinek onderwijsinstellingen met het ontwikkelen van een goed beleid, een gedegen zorgplan, heldere afspraken en het verkrijgen van voldoende draagvlak binnen het team. Daarnaast begint het signaleren van leerlingen met (beginnende) problemen vaak op school. Docenten en andere professionals binnen de school zijn onze ogen en oren. Het signaleren en de begeleiding van individuele leerlingen met problemen op dit gebied vraagt echter om specifieke kennis en vaardigheden. Om deze reden bieden wij de Training Signaleren & Begeleiden voor medewerkers op school aan.

1b. Voor de ouders

Ouders spelen een grote rol bij preventie van middelengebruik onder jongeren. Ze hebben vaak meer invloed dan ze denken. In gesprek blijven, regels stellen en afspraken maken zijn belangrijke aandachtspunten. Als school is het daarom belangrijk om ouders te betrekken. Jellinek heeft een groot aanbod voor ouders. Zo bieden we preventieve adviesgesprekken aan en worden er diverse ouderavonden georganiseerd over hoe om te gaan met middelengebruik in de opvoeding.

1c. Voor de leerlingen

Helder op School heeft diverse educatieprogramma’s voor leerlingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd en niveau, om zo aan te sluiten bij de beleefwereld van de leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs. De lesprogramma’s richten zich op kennis, houding en gedrag. Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs biedt Jellinek de onderstaande programma’s aan voor de leerlingen. Bij de programma’s hoort een docententraining, zodat docenten de lessen zelf kunnen uitvoeren.

 • Frisse Start: leerjaar 1
 • Smokefree Challenge: leerjaar 1 en 2
 • Samen Fris: leerjaar 2 en 3
 • In Charge: Bovenbouw (16+ jaar)
 • Be Wise, Think Twice: leerjaar 1 en 2 VSO
 • TRIP-spel: VSO en Praktijkonderwijs

Leerlingen kunnen ook zelf met ons in gesprek wanneer ze zich zorgen maken om hun middelengebruik of er middelen gerelateerde vragen zijn. Dit kan een eenmalig adviesgesprek zijn. Ook bieden we een moti-4 traject aan; dit is een gesprekkenreeks waarbij we ingaan op het middelengebruik van de jongere. Dit kan kosteloos en zonder verwijzing aangeboden worden.

1d. Wat biedt de Jellinek op mijn school?

Wil jij/jouw onderwijsinstelling aandacht besteden aan roken, alcohol, drugs en gamen of gokken? Voor vragen en aanmeldingen kan contact op worden genomen met de volgende personen:

 • Amsterdam: Lon van den berg, lon.vanden.berg@jellinek.nl
 • Regio Utrecht: Eva Kalis, eva.kalis@jellinek.nl
 • Regio Amersfoort: Sarsani Schenk, sarsani.schenk@jellinek.nl
 • Regio Gooi en Vecht: Yvonne Kistemaker, yvonne.kistemaker@jellinek.nl

Meer informatie over Helder Op School is te vinden op www.helderopschool.nl.

2. Middelbaar Beroepsonderwijs

Jellinek is actief op MBO scholen in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en de Gooi- & Vechtstreek. Binnen het MBO kan er gewerkt worden met het programma ‘Helder op School’, wat wordt uitgevoerd door preventiewerkers van Jellinek.

2a. Voor de school

Jellinek ondersteunt MBO scholen bij het opstellen van een goed beleid op het gebied van preventie van roken, alcohol- en drugsgebruik en gamen of gokken. Welke regels zijn er en voor wie gelden ze? Hoe worden regels binnen de school gehandhaafd en hoe communiceert de school over het beleid met de medewerkers en studenten? Wat wordt er gedaan als een student zich opeens anders gedraagt? Dit kan een signaal zijn van (beginnend) problematisch gebruik. Binnen het MBO is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze signalen. Deskundigheidsbevordering van het personeel kan helpen om signalen van middelengebruik eerder te signaleren en daar juist naar te handelen. Om deze reden biedt Jellinek de Training ‘Signaleren & Begeleiden’.

2b. Voor de studenten

Speciaal voor studenten zijn er lesprogramma’s en materialen ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van MBO studenten. De studenten krijgen hierdoor niet alleen actuele kennis, maar leren ook vaardigheden die zij nodig hebben om eigen (gezonde) keuzes te maken en om te gaan met groepsdruk. Programma’s voor het MBO zijn:

 • TRIP-spel: MBO Niveau 1 & 2
 • Be wise think twice: MBO Niveau 1 & 2
 • In Charge: MBO Niveau 3 & 4, leerjaar 1 & 2

In gesprek met de leerling

Soms is er naast lesprogramma’s en de begeleiding van het MBO meer ondersteuning nodig. Preventiewerkers van Jellinek kunnen dan op een toegankelijke en laagdrempelige manier met studenten in gesprek. Dit kan een eenmalig gesprek zijn (sommige MBO scholen hebben een spreekuur) of een gesprekkenreeks, we spreken dan van een moti-4 traject. Studenten kunnen hier kosteloos en zonder verwijzing vragen stellen over hun eigen gebruik, of wanneer zij zich zorgen maken over het gebruik van iemand uit hun omgeving.

2c. Wat biedt Jellinek op mijn school?

Wil jij of jouw onderwijsinstelling aandacht besteden aan de preventie van roken, alcohol – en drugsgebruik en gamen of gokken? Voor vragen en aanmeldingen kan contact op worden genomen met de volgende personen:

 • Amsterdam: Lon van den berg, lon.vanden.berg@jellinek.nl
 • Regio Utrecht: Eva Kalis, eva.kalis@jellinek.nl
 • Regio Amersfoort: Sarsani Schenk, sarsani.schenk@jellinek.nl
 • Rego Gooi en Vecht: Yvonne Kistemaker, yvonne.kistemaker@jellinek.nl

Meer informatie over Helder Op School is te vinden op www.helderopschool.nl.

3. HBO en WO

Voor meer informatie over ons HBO en WO aanbod zie de volgende pagina’s:

Wil jij of jouw onderwijsinstelling aandacht besteden aan de preventie van roken, alcohol – en drugsgebruik en gamen of gokken?
Voor vragen en aanmeldingen voor Amsterdam, Utrecht of Amersfoort kan contact op worden genomen met Eva Kalis, eva.kalis@jellinek.nl.