Deel jouw ervaring

Alcohol informatie Tigrinya

Welkom,
Op deze website kun je meer informatie vinden over alcohol.

እንቋዕ ብደሓን መጻእካ።
ኣብዚ መርበብ ስፍራ፡ ብዛዕባ ኣልኮል ሓቤርታ ክትረክብ ትኽእል።

Folder: We hebben ook een folder over alcohol in Tigrinya. Deze kun je hier downloaden.

Animatievideo: In deze animatie in Tigrinya vertellen we meer over alcohol.


Tigrinya

 1. ኣልኮል እንታይ ‘ዩ?
 2. ኣልኮል እንታይ ጽልዋ ኣብ ልዕሌኻ ኣለዎ።
 3. ሳዕቤን ናይ ኣልኮል።
 4. ምኽሪታት።
 5. ሓበሬታ ዝርከበሉ መንገዲ።
1. ኣልኮል እንታይ ‘ዩ?

ኣልኮል ፈሳሲ ኮይኑ ኣብ ዝተፋላለየ መስተታት ይርከብ፡ ከም ኣብነት ኣብ ቢራ፥ ስዋ፥ ነቢት፥ ከቢድ(ሓያል) መስተ።
ዕቅን ኣልኮል ኣብ ኩሉ መስተ ሓደ ኣይኮነን፡ ስዋ ውን ኣብ ፋብሪካ ኣይኮነን ዝጽሞቕ፡ ብኡ መኽንያት ስዋ ክንደይ ዕቅን ኣልኮል ብልክዕ ኣለዎ ኣይትፈልጥን።

ቢራ – 5% ነቢት – 12% ብርትዕ መስተ – 35%

በብዓይነቱ መስተ ኣብ ዝተፋላለየ ቢኬሪ ይቕዳሕ፡ እዚ ከኣ መለክዒ ቢኬሪ ይበሃል፡ ሓይሊ ኣልኮል እንዳ ሓየለ፡ መለክዒ ቢኬሪ ምስኡ ይንእስ፡ እዚውን መለክዒ ቢኬሪ ይበሃል፡ በታ ትኽክል መለክዒ ብኬሪ ምስትሰቲ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቢኬሪ ኣብ ኩሉ መስተ ሓደ ልክዕ ኣልኮል ይርከብ።

2. ኣልኮል እንታይ ጽልዋ ኣብ ልዕሌኻ ኣለዎ።

ኣልኮል ምስ ትሰቲ ኣእምሮኻ ይድንዝዝ፡ እዚ ከኣ ንውህደት ኣእምሮ ይጸልዎ፡ ትኽ ኢልካ ክትስጉምን ብንጹር ክትዛረብን ኣይትኽእልን። ልክዕ ምስትንታን ዓቕምኻ ይጎድል፡ ብተወሳኺ ቀልጢፍካ ውን ኣይትምልስን።

ብሰንኪ ምዝውታር ኣልኮል ስምዒትካ ይቕየር፡ ልዕሊ መጠን ሕጉስ ትኸውን፡ ጭንቀትካ ዝጎደል ኮይኑ ይስመዓካ፡ ወይ ስክፍታ ተጉድል፡ ግን ኣብ ገለ እዋን ከኣ ትጉሂ፡ ፍርሒ ይስመዓካ፡ ወይ ካብ መጠን ንላዕሊ ትቑጣዕ።

3. ሳዕቤን ናይ ኣልኮል።

ብኣልኮል ገለ እዋን ጸኒሑ ዘጣዕሰካ ነገራት ትገብር፡ ከም ምብኣስ፡ ህውከት ምፍጣር። ንጽባሓይቱ ይጽለኣካ፡ ርእስኻ የሐመካ ወይ የዕገርግረካ፡ በዚ መኽንያት ሓላፍነት ምስካምን ውዕላት ምኽባርን ይጽግመካ።

ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ኣልኮል እንድሕር ሰቲኻ፡ ናይ ኣልኮል ምምራዝ ከጋጥማካ ይኽእል፡ የዐሪኻ ስለ ትሓምም ናብ ሕክምና ክትከይድ ትግደድ። እንድሕር ብቐጻሊ ብዙሕ ትሰቲ ኮይንካ፡ ብኣልኮል ክትውለፍ ትኽእል፡ እዚ ማለት ብዘይ ኣልኮል ንቡር ሂወትካ ክትመርሕ ኣይትኽእልን።

4. ምኽሪታት።

ብብዝሒን ብቐጻልን ኣይትስተ።

 • ዕድሜኻ 18 ኣይመላእካን? ኣልኮል ኣይትስተ፡ ኣልኮል ስለ ንዓኻ ዝያዳ ሃሳይ ዝኾነ።
 • ዕድሜኻ ልዕሊ 18 ድዩ? እንተ በዝሐ ሓደ ቢኬሪ ኣልኮል ንመዓልቲ ስተ፡ ከምኡውን ትኽ ኣቢልካ ካብ ጥርሙዝ ኣይትስተ፡ ብተወሳኺ 2 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ኣይትስተ።
 • ነብሰ ጾር ዲኺ? ኣልኮል ክትሰትይ ኣይፍቀደን፡ ነቲ ህጻን ይጎድኦ ‘ዩ።

ብዓል ሓላፍነት ዲኻ?

ከም ኣብነት ስራሕ፥ ትምህርቲ፥ ወይ ኣገዳሲ ቆጸራታት፡ ኣልኮል ኣይትስተ፡ ሽዑ ጥዕናኻ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከብ ኣብ ልዕሊኡ ከኣ ትቐስን።

ኩነታትካ ጽቡቕ እንድሕር ኣሎኻ ጥራሕ ስተ።

ጒሂኻ ዲኻ፡ ፍርሒ ይስመዓካ ድዩ፡ ወይ ትጭነቕ ዲኻ? ካብ ቃንዛ ክትርሕቕ ወይ ካብ ሽግር ክትጋላገል ኣልኮል ኣይትስተ። እንኮላይ እንድሕር ሰልችዩካ፡ ወይ ድቃስ እንተ ሰኣንካ። ኣልኮል ነቲ ሕማቕ ስምዒት መሊሱ የሐይል፡ በዚ መኽንያት ዝያዳ ሕማቕ ይስመዓካ።

5. ሓበሬታ ዝርከበሉ መንገዲ።

ብዛዕባ አልኮል ሕቶ ኣሎካ? ተውሳኺ ሓብሬታ የድልየካ? ወይ ምኽሪ ትምነ? ናብዚ ዝስዕብ ተወከስ፡

 • 088 505 1220
 • preventie@jellinek.nl

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlands

 1. Wat is alcohol?
 2. Wat doet alcohol met je?
 3. Gevolgen alcohol
 4. Tips
 5. Contactinformatie
1. Wat is alcohol?

Alcohol is een vloeistof en zit in verschillende drankjes. Bijvoorbeeld in bier, suwa, wijn en sterke drank.

Niet in alle dranken zit evenveel alcohol. Suwa wordt niet in een fabriek gemaakt. Daarom weet je nooit precies hoe veel alcohol er in Suwa zit.

Bier – 5% Wijn – 12% Sterke drank – 35%

Verschillende soorten alcohol worden in verschillende glazen geschonken. Hoe sterker de alcohol, hoe kleiner het glas. Dit heet een standaardglas. Als je uit het juiste glas drinkt, zit er in ieder drankje evenveel alcohol.

2. Wat doet alcohol met je?

Als je alcohol drinkt worden je hersenen verdoofd. Dit heeft invloed op je coördinatie. Je kunt niet meer recht lopen en duidelijk praten. Je kunt minder goed nadenken. Ook reageer je minder snel.

Alcohol zorgt ervoor dat je je anders gaat voelen. Je kunt je blijer, minder gestrest of minder verlegen voelen. Maar soms word je juist verdrietig, bang of heel erg boos.

3. Gevolgen alcohol

Door alcohol doe je soms dingen waar je spijt van krijgt. Zoals ruzie maken of overlast geven. De volgende dag kun je je ziek voelen. Je hebt last van hoofdpijn of misselijkheid. Hierdoor is het lastig om verantwoordelijkheden en afspraken na te komen.

Als je in één keer veel alcohol drinkt kun je een alcoholvergiftiging krijgen. Dan wordt je zo ziek dat je naar het ziekenhuis moet. Als je vaak veel drinkt kun je verslaafd raken aan alcohol. Dat betekent dat je niet meer zonder alcohol kan.

4. Tips

Drink niet te veel en niet te vaak.

 • Ben je nog geen 18 jaar? Drink dan geen alcohol. Alcohol is dan extra slecht voor je.
 • Ben je ouder dan 18 jaar? Drink maximaal 1 glas alcohol per dag. Drink niet uit een fles en drink 2 dagen in de week niet.
 • Ben je zwanger? Dan mag je geen alcohol drinken. Dit is slecht voor de baby.

Heb je verplichtingen?
Bijvoorbeeld werk, school of belangrijke afspraken. Drink dan geen alcohol. Dan blijf je fit en uitgerust!

Drink alleen als je je goed voelt.
Ben je ongelukkig, bang of gestrest? Drink nooit alcohol om problemen of pijn te vergeten, en ook niet als je je verveelt of slecht slaapt. Alcohol versterkt vervelende gevoelens. Je gaat je dan nog slechter voelen.

Contactinformatie

Heb je vragen over alcohol? Wil je meer informatie, of wil je advies? Kijk op:

Terug naar boven


Test je kennis over alcohol

Wat weet jij over alcohol? Test je kennis met het alcoholspel!
Je kunt dit spel het beste spelen op een computer of tablet. Maar het kan ook op je telefoon.

Je kunt het spel alleen spelen. Het kan ook samen met je vrienden of een begeleider. De vragen gaan over alcohol. Sommige vragen gaan over jouw kennis over alcohol. De goede antwoorden kun je meteen bekijken. Andere vragen gaan over jouw mening. Jouw mening is nooit goed of fout.
Het spel heeft geen einde. Je kunt er dus mee stoppen wanneer je dat zelf wil.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin