Vraag & Antwoord

Welke argumenten zijn er om sterke wiet als harddrug te beschouwen?

De commissie Garretsen beschrijft in haar rapport twee argumenten, maar beschrijft deze slechts in enkele alinea’s.

De twee argumenten zijn:

Hieronder de citaten over wiet uit het rapport van de commissie Garretsen waarop de aanbeveling, om sterke wiet als harddrug te beschouwen, is gebaseerd. Daaronder in kader een reactie van Prof. W. van den Brink in het Eindhovens Dagblad (geen commissielid) op het rapport.

Het hele rapport kan hier gedownload worden.

Citaten uit rapport Lijstensystematiek Opiumwet:

THC gehalte

“Het thc-gehalte van de in Nederland illegaal geteelde hennep is in de loop der jaren sterk toegenomen. Het thc-gehalte van de nu geproduceerde nederwiet is niet te vergelijken is met die van de buitenlandse hasjiesj uit het verleden. In 1991 werd een gemiddeld gehalte aan thc in nederwiet gerapporteerd van 7,5% en in 2004 van 20%. Sindsdien varieert het gemiddelde gehalte aan thc in nederwiet tussen de 15% en de 18%”.

Jongeren

“Parallel aan het oplopende THC-gehalte groeide de verontrusting over de gevolgen van de consumptie van cannabis. Dit gold in de eerste plaats het gebruik door jongeren, voor wie, doordat hun lichaam nog in ontwikkeling is, de risico’s van afhankelijkheid en psychotische stoornissen het grootste zijn”.

Schizofrenie

“Epidemiologisch onderzoek heeft aangetoond dat cannabisgebruik tijdens de adolescentie een risicofactor is voor ontstaan van schizofrenie op latere leeftijd. (Moore 2007). Cannabis met een hoog thc-gehalte lijkt daarbij een hoger risico te vormen dan cannabis met een laag gehalte aan thc (Risicoschatting CAM Rapport 2008)”.

CBD

“De eenzijdige aandacht in de discussie over het THC-gehalte van cannabis gaat voorbij aan het feit dat uit wetenschappelijke bevindingen blijkt dat de werking van thc mogelijk wordt beïnvloed door een andere cannabinoide, de cannabidiol (CBD). Zo zijn er aanwijzingen dat CBD sommige effecten van THC, zoals acute psychotische symptomen, angst en verslechtering van het geheugen, dempt. (29) Het lijkt erop dat de verhouding tussen THC en CBD een rol speelt bij de mate van gezondheidsrisico’s van cannabis. De werking van CBD in combinatiemet THC treedt bij het cannabisgebruik in Nederland nauwelijks op, doordat de nederwiet zeer weinig CBD bevat, in 2010 gemiddeld 0,2%. Buitenlandse hasjiesj bevat meer cbd, te weten gemiddeld 7,5%”.

Voorzorg

“De commissie is zich ervan bewust dat het op dit moment niet mogelijk is op wetenschappelijke gronden een exacte grens aan te geven op grond waarvan dit onderscheid kan worden gemaakt. Om wetenschappelijk een grens vast te kunnen stellen is onderzoek nodig in de vorm vaneen longitudinaal onderzoek (35). Zulk onderzoek zal een aantal jaren in beslag nemen. De commissie vindt het van belang dat dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Echter, gelet op de bovenbedoelde aanwijzingenvoor de schadelijkheid, acht zij het niet verantwoord de resultaten daarvan af te wachten. Op grond van het voorzorgsbeginsel beveelt de commissie daarom aan nu een grens vast te stellen die naar verwachting op populatieniveau zal leiden tot minder schade aan de gezondheid.

Daartoe sluit de commissie aan bij de periode voorafgaand aan de sterke stijging van het THC-gehalte aan het begin van deze eeuw, toen de effecten van cannabisgebruik op de volksgezondheid relatief beperkt waren”.

DIMS

“In 2001 heeft het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) een monitor uitgevoerd naar thc-concentraties in nederwiet en hasjiesj in Nederlandse coffeeshops. Nagenoeg alle monsters bevatten toen 15% thc of minder. Dit kwam neer op een gemiddeld gehalte aan thc van11,3%. (36) De commissie stelt voor om die situatie als uitgangspunt te hanteren en adviseert derhalveals grens voor het te maken onderscheid een thc-gehalte van 15% te hanteren. Dit zal naar verwachting betekenen dat in de praktijk het gemiddelde thc-gehalte tussen de 11% en 12% zal liggen. Wetstechnisch betekent dit dat alle hennep en hasjiesj met een thc-gehalte van meer dan 15% naar lijst I worden verplaatst en dat op lijst II hennep en hasjiesj met een thc-gehalte van maximaal 15% gehandhaafd blijven”.

Tot zover de citaten uit het rapport lijstensystematiek Opiumwet van de comissie Garretsen

Nu enkele citaten uit een interview met Prof. W van den Brink, naar aanleiding van het verschijnen van het rapport, in het Eindhovens Dagblad.

“Er wordt beweerd dat gebruik van zware wiet kan leiden tot het ontstaan van psychoses en in het ergste geval tot schizofrenie. Daarnaast zou het sneller verslavend zijn. Maar geen van beide veronderstellingen is ooit wetenschappelijk bewezen. Dat er meer jongeren bij de verslavingszorg aankloppen, kan ook te maken hebben met het feit dat die steeds meer bekendheid geniet. Het varieert ook per persoon. De een kan nu eenmaal prima met alcohol omgaan, terwijl een ander er zwaar aan verslaafd raakt. Maar het helpt niet het THC-gehalte te verlagen. Want dan blowen ze gewoon meer en inhaleren ze dieper.”

“Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat door de toename van het THC-gehalte een grote groep er minder van gebruikt en dat wietrokers minder diep inhaleren. Gewoon, omdat ze het niet meer lekker vinden. De populariteit van die zware wiet daalt, anders zou het THC-percentage nog wel hoger zijn. Het THC-gehalte van wiet is sinds 2000 gestegen, maar de wal heeft het schip gekeerd: de laatste drie jaar hebben wietproducenten het gehalte al aanzienlijk verlaagd.”

“Als je cannabis plaatst in de categorie harddrugs, wil dat niet zeggen dat de markt ervoor direct verdwijnt. Met andere woorden: de wietkweek zal, nog meer dan nu al het geval is, in de illegaliteit worden getrokken, met alle criminaliteit er omheen van dien. Ironisch genoeg volgen de ons omringende landen steeds meer het Nederlandse gedoogbeleid, maar lijkt Nederland nu weer de omgekeerde beweging te maken.”

“De maatregel, zo hij er komt, maakt deel uit van een algemeen harder beleid tegen coffeeshops. Met name CDA en gedoogpartner PVV lijken een koers te varen van ‘drugs zijn gewoon fout’. En ze slaan daarbij navenant stoere taal uit. Alleen gebeurt dat met veel ideologie, maar met weinig kennis van zaken.”

“De vraag is: hoe ga je het controleren? Van elke joint een monster nemen? Bovendien loop je het gevaar dat producenten het THC-gehalte gaan terugbrengen tot 14,9 procent. Essentieel is dat de algemene samenstelling van wiet bestaat uit THC en cannabinol. Wellicht is het juist de combinatie van beide die bijvoorbeeld een psychose bij de gebruiker kan veroorzaken”.

 

Versie: september 2014

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat