Verslavingskunde Nederland enthousiast over meer aandacht voor preventie, en omvang verslaving

Verslavingskunde Nederland heeft met belangstelling het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Coalitieakkoord 2021-2025 VVD, D66, CDA, ChristenUnie’ gelezen. Voor de verslavingszorg worden een aantal belangrijke zaken genoemd.

Aanstelling Nationaal Rapporteur Verslavingen toegejuicht
Verslavingskunde Nederland is enthousiast over de aanstelling van een Nationaal Rapporteur Verslavingen, die belast wordt met de taak om periodiek te rapporteren over de omvang en ontwikkeling van verslavingsproblematiek, met als doel beter zicht te krijgen op de (maatschappelijke) impact van verslavingen. Verslavingskunde Nederland juicht deze ontwikkeling toe, vanuit de verwachting dat (problematisch) middelengebruik hiermee hoger op de politieke agenda terecht zal komen.

Positief over voortzetting Nationaal Preventie Akkoord, en oproep huidige thema’s (sterker) voort te zetten
Ook juichen wij het besluit om het Nationaal Preventie Akkoord voort te zetten van harte toe. De doelen van het huidige akkoord zijn nog zeker niet behaald, dus een verlenging is noodzakelijk om daadwerkelijk tot een Gezonde Generatie in 2040 te komen.

We gaan er hierbij wel vanuit dat de huidige thema’s Problematisch Alcoholgebruik en Tabak (ook) overeind blijven en waar nodig zelfs geïntensiveerd worden, passend bij de visie die de coalitie neerlegt op het gebied van het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit lezen we onvoldoende concreet terug in de huidige tekst. Preventie is in onze optiek namelijk een cruciaal onderdeel van een toekomstbestendige gezondheidszorg. Verslavingskunde Nederland levert hier graag, net als aan het huidige Preventie Akkoord, vanuit haar expertise een actieve bijdrage aan.

Hetzelfde geldt voor de aangekondigde Staatscommissie omtrent XTC; ook hier denken wij graag mee vanuit onze verslavingsexpertise over de voor deze commissie geformuleerde opdracht.

Verbazing over gereguleerde blurring: houd aandacht voor risico’s
Wij verbazen ons wel over de passage dat blurring, weliswaar gereguleerd, toegestaan wordt. Dit lijkt haaks te staan op de inzet op een Gezonde Generatie in 2040 en de inzet op preventie die in het akkoord naar voren komt. Wij vragen de bewindspersonen bij de verdere uitwerking hiervan nadrukkelijk aandacht te hebben voor de risico’s, om dweilen met de kraan open te voorkomen.

Wij zien uit naar de komende periode waarin de uitwerking van deze zaken zijn beslag zal krijgen.