array ( 'uvts' => '4pxaSMXeyn0qFswB', '__uvt' => '', '_ga' => 'GA1.2.135626285.1433824699', )

Informatie over alcohol & drugs

Antidepressiva & cocaïne

Voorlichting over antidepressiva

Depressie

Antidepressiva

Interacties cocaïne en antidepressiva

Literatuur cocaïne en antidepressiva

Depressie

We spreken van depressie wanneer iemand gedurende lange tijd een sombere stemming heeft en geen interesse of plezier meer beleeft. Andere mogelijke kenmerken zijn vermoeidheid, een opgejaagd gevoel, slaapproblemen, denken aan zelfmoord, vermindering van eetlust en gevoelens van schuld of waardeloosheid [1]. 5 tot 10% van de bevolking krijgt in zijn of haar leven te maken met een depressie. Het kan iedereen overkomen.

In het lichaam worden continu prikkels door de hersenen afgegeven. Deze worden door de zenuwcellen doorgegeven met behulp van chemische stoffen, zogenaamde neurotransmitters. Serotonine is een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij stemming en emoties. Een van de belangrijkste oorzaken van een depressie is een te lage hoeveelheid aan serotonine in de hersenen. Antidepressiva zorgen voor een grotere beschikbaarheid van serotonine. Hierdoor vermindert de depressie en verbetert de stemming.

Ongeveer twee van de drie mensen met een depressie zoekt hiervoor professionele hulp. Zij komen terecht bij een huisarts. Deze kan kiezen voor psychotherapie, voor therapeutische behandeling met geneesmiddelen of een combinatie daarvan [2].

Antidepressiva

Antidepressiva zijn medicijnen die de klachten van een depressie verminderen. Hoe antidepressiva exact werken is onbekend. Wel is bekend dat antidepressiva op korte termijn het aantal neurotransmitters doen toenemen, en wel op de volgende twee manieren:

Hierdoor herstelt de balans van serotonine in de hersenen en nemen de klachten meestal af: je wordt minder somber en kunt weer plezier beleven in het dagelijks leven.

Antidepressiva zijn onder te verdelen in de volgende drie groepen: de serotonineheropname-remmers (SSRI’s), de tricyclische antidepressiva (TCA) en de monoamino-oxidase-remmers (MAO-remmers) [1,3]. MAO-remmers zijn gevaarlijk vanwege de vele wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en bepaalde voeding, daarom worden ze alleen nog voorgeschreven in uitzonderlijke gevallen [1].

Tricyclische antidepressiva (TCA)

Tricyclische antidepressiva (TCA) hebben onderling qua samenstelling veel met elkaar gemeen, maar verschillen qua effect en bijwerkingen. TCA remmen de heropname van zowel serotonine als noradrenaline, zodat deze stoffen langer in het lichaam blijven . Je kunt bij gebruik van TCA last krijgen van bijwerkingen als verwardheid, verstopping, sufheid, slaperigheid, droge mond, problemen met het zien, onrust, spanning en een verminderde behoefte aan seks.

Voorbeelden: amitriptyline (Tryptizol®, Sarotex®), imipramine, clomipramine (Anafranil®), doxepine (Sinequan®) nortriptyline (Nortrilen®).

Serotonineheropname-remmers (SSRI’s).

Serotonineheropname-remmers (SSRI’s) remmen de heropname van serotonine, zodat deze stof langer in het lichaam blijft . Het verschil met TCA is dat SSRI’s selectiever werken, dat wil zeggen bij de gebruikelijke dosis alleen op de serotonine-opname. SSRI’s kennen andere bijwerkingen dan TCA’s, namelijk maag- en darmklachten, misselijkheid, hoofpijn, angst, verwardheid en onrust.

Voorbeelden: citalopram (Cipramil®), fluoxetine (Prozac®), fluvoxamine (Fevarin®), paroxetine (Serotax®) en sertraline (Zoloft®).

• MAO-remmers

MAO-remmers vertragen de afbraak van onder andere de stoffen norepinefrine, serotonine en dopamine [1]. MAO-remmers oefenen hun effecten uit in het hele lichaam. Ze kennen soortgelijke bijwerkingen als de SSRI’s en in het begin van gebruik vooral slaapstoornissen en misselijkheid.

Voorbeelden: fenelzine (Nardil®) en tranylcypromine (Parnate®) en moclobemide (Aurorix®).

Interacties cocaïne en antidepressiva

• Algemeen

Medicijnen en drugs kunnen elkaars werking versterken of juist verminderen. Als het ene middel het andere middel op deze manier beïnvloedt, spreken we van een wisselwerking of een interactie.

Een depressie wordt veroorzaakt door een verstoorde balans van verschillende stoffen in de hersenen (zoals serotonine en dopamine). Antidepressiva helpen die balans weer te herstellen. Wanneer je drugs (zoals speed, XTC of cocaïne) gebruikt, verstoor je die balans opnieuw, waarmee je jezelf in de vingers snijdt. Het herstel van je depressie kan door cocaïnegebruik langzamer verlopen, of er kan een nieuwe depressieve periode ontstaan.

Chronisch gebruik van verschillende drugs kan een depressie veroorzaken. Het is dus verstandig het gebruik in de hand te houden.

• Interacties

Cocaïne heeft een opwekkend effect op het centrale zenuwstelsel. Het zorgt ervoor dat je bloeddruk omhoog gaat, je pupillen groter worden en je hart sneller gaat kloppen. In de hersenen blokkeert cocaïne de heropname van de stoffen dopamine, noradrenaline en in mindere mate serotonine.

Hierdoor komt het lichaam in een actieve toestand terecht.

Antidepressiva hebben een soortgelijk effect, ook zij zorgen ervoor dat er meer serotonine aanwezig is.

Combinatie met SSRI’s kan het effect van cocaïne mogelijk een beetje verminderen. Dat komt doordat cocaïne niet meer zijn effect op serotonine kan hebben, de SSRI’s houden die bindingsplaats namelijk bezet.

Combinatie van cocaïne met SSRI’s of TCA zijn geen interacties bekend (5), dus het kan tegelijk gebruikt worden.

Toch raden we het gebruik van (veelvuldig) cocaïne af wanneer je gevoelig bent voor depressieve periodes, omdat dit de neurotransmitters (zoals dopamine en serotonine) in je hersenen uit balans kan laten raken (zie inleiding).

Als je cocaïne gelijktijdig met MAO-remmers gebruikt kan dit leiden tot het serotoninesyndroom [4,5]. Het serotoninesyndroom ontstaat door een verhoogde serotonine-spiegel in het lichaam, en doordat je cellen (receptoren) gevoeliger zijn geworden voor serotonine. (6) Onder andere oververhitting, verwardheid, en coordinatiestoornissen kunnen ontstaan als gevolg van het serotoninesyndroom . Combinatie met MAO-remmers en cocaïne kan dodelijk zijn en wordt daarom sterk afgeraden .

Literatuur cocaïne en antidepressiva

1 Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor professionals in de zorg. (24 Nov.2008). www.fk.cvz.nl

2 Baan, C.A. & Hutten, J.H. & Rijken, P.M. (2003). Afstemming in de zorg. Een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening. RIVM-rapport 282701005.

3 Nederlands Huisartsen Genootschap (2003). Depressieve stoornis (depressie). (24 Nov.2008). http://nhg.artsennet.nl/upload/104/standaarden/M44/std.htm

Nederlands Huisartsen Genootschap (2004). NHG-patiëntenbrief: antidepressiva. (23 Nov.2008).

http://nhg.artsennet.nl/uri/?uri=AMGATE_6059_104_TICH_R187687201852086

4 Beysens, A.J.M.M. & Lenderink, A.W. (2003). Geneesmiddeleninformatie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

5 Lexi-Comp Online, Interaction Monograph, cocaïne

6 Wikipedia, serotoninesyndroom

 

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
Amsterdam
020 – 590 1515
ma t/m vr 15.00 tot 17.00 uur
Utrecht
088 – 1616 200
ma t/m vr 13.30 tot 16.30 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur